ბიბლიოთეკა

ევროპის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც, უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი ბიბლიოთეკის ქცევის წესების შესაბამისად, უზრუნველყოფს სტუდენტების, აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის საბიბლიოთეკო რესურსებით მომსახურებას. ბიბლიოთეკა მუშაობს ყოველ დღე, კვირის გარდა, 10-დან 20 საათამდე. 

ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შედგება, როგორც უნივერსიტეტის მიერ მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისათვის საჭირო სავალდებულო ლიტერატურისაგან, აგრეთვე ზოგადი ხასიათის საცნობარო გამოცემებისაგან, სამეცნიერო და მხატვრული ლიტერატურისაგან, პერიოდული გამოცემებისაგან, ციფრული ლიტერატურისაგან და სხვ.

ბიბლიოთეკის ფონდის კატალოგი ასახულია ელექტრონულ საბიბლიოთეკო პროგრამაში openbiblio, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია სასურველი ლიტერატურის ელექტრონულ კატალოგში მოძიება.

 

EBSCO

ევროპის უნივერსიტეტი მის ყველა წევრს სთავაზობს მსოფლიოში აღიარებულ და პოპულარულ სამეცნიერო ელექტრონულ ბაზას EBSCO - საინფორმაციო სერვისების წამყვანი მიმწოდებელი მსოფლიოში არსებული ყველა ბიბლიოთეკისათვის, რომელიც შეიცავს ასობით კვლევით ბაზას, ისტორიულ არქივს, სამეცნიერო რეფერენსებსა და სხვ. EBSCO-ს გამოყენების ყველაზე მნიშვნელოვანი უპირატესობა ისაა, რომ მონაცემთა ბაზები, დაარქივებული მასალის გარდა, უახლეს რესურსებსაც გვთავაზობს. EBSCO-ს ბაზაზე წვდომისათვის მიჰყევით ამ ბმულს. უნივერსიტეტის შენობის გარედან აღნიშნულ ბმულზე შესვლისას საიდენტიფიკაციო მონაცემები დაგჭირდებათ - იუზერისა და პაროლის მისაღებად მიმართეთ ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს.

 

EBSCO-ს პაკეტის მონაცემთა ბაზები:

business source elite Academic Search ELITE

9eea15 a9d655863bf9406ea0481a7b3a8e5d94  Business Source ELITE

product-banner medline-databases 960  MasterFILE ELITE

product-banner medline-databases 960  MEDLINE

 

healthsourceced  Health Source: Consumer Edition + Nursing/Academic Edition

LISTA Web  Library Information Science & Technology Abstracts  (LISTA)

greenfile-image  GreenFILE

ERIC logo (US ED)  ERIC

newspapersource  Newspaper Source

REGIONALBUSNEWS-600x400  Regional Business News

 

eIFL

ევროპის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მკითხველს შესაძლებლობა აქვს გამოიყენოს „ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლითეკებისათვის - eIFL”-ის ელექტრონული რესურსები, რომელშიც თავმოყრილია მსოფლიოში ცნობილი და პოპულარული პერიოდული გამოცემები. აღნიშნული ბაზა გვაძლევს დაშვებას მხოლოდ ჟურნალების გარკვეულ სტატიებზე სრული ტექსტებით. ბაზებზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ უნივერისტეტის შენობებიდან.

 

 

46151674 706976796352207 2798881808568025088 n  Openedition Journals 

ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით 160 ჟურნალი, ხელმისაწვდომია HTML, PDF და ePUB-ის ფორმატით. 

 

cup colour logo  Cambridge Journals Online 

ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები.

 

rgb B1C-Logo-color-text-e1503322744350 (1)   BioOne Complete 

ბიოლოგია, ეკოლოგია და გარემოს დაცვა, სოციალური მეცნიერებები. 

 

EDJ   e-Duke Journals Scholarly Collection 

ანთროპოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, განათლება, გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, ევროპისმცოდნეობა, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, ფილმი და მედიაკვლევები, თეატრისა და წარმოდგენის შესწავლა, გენდერული სწავლება, ლიტერატურათმცოდნეობა, ისტორია, საერთაშორისო და რეგიონალური კვლევები, ახლოაღმოსავლეთის კვლევები, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური კვლევები, სამეცნიერო კვლევები, სოციოლოგია და სოციალური თეორია, აფრიკული კვლევები, აზიური კვლევები, ჯანმრთელობის დაცვა.

 

Elgar-Online-Logo   Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books 

ჟურნალები ეკონომიკისა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის, ლიდერობის ინსტიტუტისა და ჰუმანიზმის შესახებ. 

 

aaeaaqaaaaaaaas4aaaajdgxm2qwmmvkltzin2qtngvjni1hyjfkltgyndjhnjazntzmoa   IMechE Journals (SAGE Publishing) 

მექანიკური ინჟინერია (გამომცემლობა SAGE). 

 

1 goi SageJournals   SAGE Journals  

ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა ტექნოლოგიები, ბიზნესი და აგრეთვე მედიცინის სფერო. 

 

New-England-J-M-logo1  New England Journal of Medicine 

სამედიცინო ჟურნალები და სტატიები ახალი სამედიცინო კვლევებით, მიმოხილვებითა და ანგარიშებით. 

 

RoyalSociety Royal Society Journals Collection 

ბიოლოგიური მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და საინჟინრო მეცნიერებები, აგრეთვე მათი მომიჯნავე დისციპლინები. 

 

ევროპის უნივერსიტეტი დარეგისტრირებულია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეზე, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს ოფიციალური იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიული აქტების სრულ მონაცემთა ბაზას.

 

სასარგებლო მბულები
გააზიარე გვერდი: