უნივერსიტეტის შესახებ

ევროპის უნივერსიტეტი ავტორიზებული, სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსის მქონე, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელიც კანონმდებლობით დადგენილი წესით ახორციელებს უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებს და გასცემს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს.

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის 21 იანვრის №1 გადაწყვეტილებით დაწესებულებამ 5 წლის ვადით მოიპოვა სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსი. 2012 წლისათვის უნივერსიტეტი ახორციელებდა 3 საგანმანათლებლო პროგრამას: საექთნო საქმის საბაკალავრო, ფარმაციის საბაკალავრო და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებს. სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა განსაზღვრული იყო 246 სტუდენტით. 2013 წლის ბოლოს უნივერსიტეტმა მოიპოვა აკრედიტაცია ფინანსების და საბანკო საქმის საბაკალავრო პროგრამაზე, ხოლო 2014-2017 წლებში - იმ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, რომელსაც ამჟამად ახორციელებს, მათ შორის დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე, რომელზეც უცხოელი სტუდენტების ყველაზე დიდი წილი მოდის. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 18 იანვრის №5 გადაწყვეტილებით ევროპის უნივერსიტეტმა 5 წლის ვადით, 2021 წლამდე, კვლავ მოიპოვა სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსი. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2016 წლის 13 დეკემბრის №30 გადაწყვეტილებით უნივერსიტეტს სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა განესაზღვრა 1500 სტუდენტით, ხოლო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 26 ივლისის 28 გადაწყვეტილებით ევროპის უნივერსიტეტს სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა განესაზღვრა 3000 სტუდენტით.

ევროპის უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს 4 ფაკულტეტი:

აღნიშნული ფაკულტეტების ფარგლებში უნივერსიტეტი ახორციელებს 12 საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელიც მოიცავს უმაღლესი განათლების ორი საფეხურის (საბაკალავრო, სამაგისტრო, ერთსაფეხურიან და მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან) საგანმანათლებლო პროგრამებს.

ევროპის უნივერსიტეტს მისიის, დეკლარირებული ხედვისა და ღირებულებების შესაბამისად მომდევნო შვიდი წლის განმავლობაში სტრატეგიულ პრიორიტეტად განსაზღვრული აქვს შემდეგი მიმართულებები:

  1. უნივერსიტეტის ბრენდის განვითარება და სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლება;
  2. უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის პროგრამების განვითარება;
  3. სასწავლო პროცესის დაგეგმვისა და განხორციელების ხარისხის ამაღლება, სწავლა-სწავლებისა და შეფასების ინოვაციური მეთოდების ფართოდ დანერგვა;
  4. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და გაძლიერება;
  5. სტუდენტური სერვისებისა და გარემოს განვითარება;
  6. უნივერსიტეტის ორგანიზაციული მართვა და რესურსების განვითარება.

2025 წლისათვის ევროპის უნივერსიტეტი თავისი ხედვის განაცხადის შესაბამისად, არის ღია აკადემიური სივრცე, რომელიც ავითარებს თანამედროვე, კარგად აღჭურვილ, კომფორტულ და ადაპტირებულ სასწავლო, სამეცნიერო და სამუშაო ინფრასტრუქტურას, ინარჩუნებს ფინანსურ მდგრადობას, იზიდავს და ეფექტიანად ინარჩუნებს მაღალკვალიფიციურ ადამიანურ რესურსებს, ხელს უწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და თვითრეალიზებას, აგრეთვე ინტერნაციონალიზაციის პროცესში აქტიური ჩართულობით ახალისებს აკადემიურ და სტუდენტურ მობილობას.

 

გააზიარე გვერდი: