სტრატეგიული პროგრამების დაფინანსება

საერთაშორისო ვიზიტორის პროგრამა

საერთაშორისო ვიზიტორის პროგრამა ორ ძირითად კომპონენტს მოიცავს: უცხოელი პროფესორების მოწვევას მოკლევადიანი (3-7 დღიანი) და გრძელვადიანი (1-3 თვე) სასწავლო კურსების წასაკითხად და სამეცნიერო დიალოგს, სადაც მოკლე ვიზიტის განმავლობაში (3-5 დღე) წამყვანი უცხოელი მკვლევარები უნივერსიტეტის აკადემიურ საზოგადოებასთან ერთად წამყვან სამეცნიერო თემებს განიხილავენ.

 

მოკლევადიანი თანამშრომლობის პროგრამა

მოკლევადიანი თანამშრომლობის პროგრამა ითვალისწინებს უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიასთან შესატყვისი მოკლევადიანი საერთაშორისო ღონისძიებების დაფინანსებას.

გააზიარე გვერდი: