ფაკულტეტის დებულება

ფაკულტეტის დებულებით რეგულირდება ფაკულტეტის სტრუქტურა, ფუნქციები, ამოცანები, უფლაბამოსილება და საქმიანობის წესი.

გააზიარე გვერდი: