სამართლებრივი აქტები

უნივერსიტეტის მართვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები:

ადამიანური რესურსების მართვასა და შეფასებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

სასწავლო პროცესის განხორციელებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

უნივერსიტეტის პოლიტიკის დოკუმენტები და მექანიზმები

ფინანსური დოკუმენტები
გააზიარე გვერდი: