ახალი წიგნები

 • ყურაშვილი, გ. და სხვ. - ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი .- თბ., 2018
 • ნადირაშვილი, გ., ჯანგულაშვილი, დ. - მდგრადი ტურიზმის საფუძვლები .- თბ., 2016
 • ვასაძე, მ. - სასტუმრო და კვება .- თბ., 2017
 • დოლიკაშვილი, ლ. - ტურიზმისა და სასტუმროების ეკონომიკა : ტესტები და პრაქტიკული დავალებები .- თბ., 2017
 • დოლიკაშვილი, ლ. - სასტუმროს მენეჯმენტი : დიასახლისის სამსახური : ნაწ. 1 .- თბ., 2017
 • კოჭლამაზაშვილი ლ., დავითულიანი, დ. - ტურიზმის ეკონომიკა : სასწავლო მეთოდური სახელმძღვანელო .- მესამე გადამუშავებული გამოცემა.- თბ., 2016
 • კოშლამაზაშვილი, ლ. და სხვ. - რეკლამა ტურიზმში : დამხმარე სახელმძღვანელო .- თბ., 2015
 • კრასინი, ვ. - ორთაბრძოლა : ანტიკომუნისტის ჩანაწერები /წინასიტყვაობა და კომენტარები რობერტ ვან ვორენისა .- თბ., 2012
 • ფუკუიამა, ფრ. - პოლიტიკური წესრიგის წარმოშობა : პრეისტორიული ხანიდან საფრანდეთის რევოლუციამდე .- თბ., 2019
 • ვიდმანი, ნ., ჰანსი, ვ.პ. - ამერიკელი ნაფიცი მსაჯულები .- თბ., 2019
 • როლზი, ჯ. - პოლიტიკური ლიბერალიზმი /ინგლისურიდან თარგმნა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი .- თბ., 2018 .- ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა : წ. 11 
 • დეკარტი, რ. - ფილოსოფიური ტრაქტატები /ფრანგულიდან თარგმნა დოდო ლაბუჩიძე-ხოფერიამ.  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი .- თბ., 2018 .- ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა : წ. 10
 • მაკლენანი, ჯ.ფ. - მდგრადი დიზაინის ფილოსოფია : არქიტექტურის მომავალი /ბობ ბირკებაილის წინასიტყვაობა .- თბ., 2017
 • სერიო, პ. - სტრუქტურა და მთ₾იანობა  : სტრუქტურალიზმის ინტელექტუალური საფუძვლები ცენტრალურ და აღოსავლეთ ევროპაში : 1920-30-იანი წლები .- თბ., 2015 .- მოდერნულობის ისტორია და თეორია : წ. 8 
 • ფილოსოფიური არქივი : ტ. 1 : თამაზ ბუაჩიძე /ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი.  სამეცნიერო რედაქტორი : თ. ცოფურაშვილი, მერი ცუცქირიძე .- თბ., 2019
 • Basic & Clinical Pharmacology /Editor : B.G. Katzung .- 14th edition .- New York, and other : Mc Graw Hill Education, 2018
 • საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი - 2019
 • ბავშვის უფლებათა განმარტებითი ლექსიკონი-ცნობარი /საქართველოს უზენაესი სასამართლო .- თბ., 2019
 • ბვიდმანი, ჰანსი - ამერიკელი ნაფიცი მსაჯულების ვერდიქტი - 2019
 • ფუკუიამა - პოლიტიკური წესრიგის წარმოშობა - 2019
 • ბუაჩიძე, თ. - ფილოსოფიური არქივი - 2019
 • როლზი - პოლიტიკური ლიბერალიზმი - 2018
 • დეკარტი - ფილოსოფიური ტრაქტატები .- თბ., 2018
 • კვაჭაძე, მ. და სხვ. - ბავშვის მეურვეობის საკითხები სამოქალაქო სამართალწარმოებაში : (ზოგიერთი ფსიქოლოგიური და სამართლებრივი ასპექტ) /საქართველოს უზენაესი სასამართლო .- თბ., 2018
 • მაკლენანი - მდგრადი დიზაინის ფილოსოფია - 2017
 • სერიო - სტრუქტურა და მთლიანობა .- თბ., 2015
 • კრასინი - ორთაბრძოლა : ანტიკომუნისტის ჩანაწერები .- თბ., 2012
 • Basic & Clinical Pharmacology /Editor : B.G. Katzung .- 14th edition .- New York, and other : Mc Graw Hill Education, 2018
 • კრუგმანი და სხვ. - საერთაშორისო ეკონომიკა .- თბ., 2017
 • კრუგმანი და სხვ. - საერთაშორისო ეკონომიკა : სასწავლო გზამკვლევი .- თბ., 2019
 • შენგელია, თ. - ბიზნეს ადმინისტრირების საფუძვლები : წ.1,2 .- თბ., 2019
 • შენგელია, თ. - გლობალური ბიზნესი .- თბ., 2019
 • კვატაშიძე, ნ.  და სხვ. - ფინანსური აგარიშგება .- თბ., 2017
 • ჭილაძე, ი. - ფინანსური ანალიზი .- თბ., 2018
 • ქოჩლაძე, ზ. - თანამედროვე კრიპტოგრაფიის საფუძვლები .- თბ., 2013
 • გაჩეჩილაძე, რ. - ახლო აღმოსავლეთი : ტ. 1 .- თბ., 2018
 • ქეცბაია, კ. - სოციოლოგია ყველასათვის .- თბ., 2018
 • ქეცბაია, კ. - სოციოლოგიის შესავალი .- თბ., 2015
 • სოციოლოგია : ენტონი გიდენსის მიხედვით .- თბ., 2011
 • პაიჭაძე, ბ. - ადამიანური რესურსების მართვა .- თბ., 2019
 • სახოკია და სხვ. - ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი .- თბ., 2019
 • გოგუაძე, ვ. - ჯავშანი პირველი რესპუბლიკისა .- თბ., 2018
 • ბლიაძე, მ. - საერთაშორისო ტურიზმი და საქართველოს საკურორტო მეურნეობა .- თბ., 2019
 • ბლიაძე, მ. - საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი .- თბ., 2019
 • ბლიაძე, მ. - ფირმის სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები .- თბ., 2019
 • ბურდული, ი. და სხვ. - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საქართველოში : არსებული რეალობა და რეგულატორული დეფიციტი .- თბ., 2019
 • საქართველოს კონსტიტუცია .- თბ., 2019
 • დამოუკიდებელი საქართველოს კონსტიტუციები : სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტები .- თბ., 2019
 • საქართველოს კანონი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი .- თბ., 2019
 • საქართველოს კანონი საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი .- თბ., 2019
 • საქართველოს კანონი საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი .- თბ., 2019
 • საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი : საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი .- თბ., 2019
 • საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი .- თბ., 2019
 • საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი .- თბ., 2019
 • საქართველოს სამოქალაქოკოდექსი .- თბ., 2019
 • საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი .- თბ., 2019
 • საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ .- თბ., 2019
 • საქართველოს კანონი პატიმრობის შესახებ .- თბ., 2019
 • საქართველოს კანონი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შესახებ .- თბ., 2019
 • საქართველოს შრომის კოდექსი .- თბ., 2019
 • ყანდაშვილი, ი. - საქართველოში მედიაციის მაგალითზე დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის სასამართ₾ო და არასასამართ₾ო ფორმები .- თბ., 2019
 • ლეკვეიშვილი და სხვ. - სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი : წ. 1 .- თბ., 2019
 • ბიჭია, მ. - პრაქტიკული სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში .- თბ., 2019
 • ბიჭია, მ. - პირადი ცხოვრების დაცვა საქართველოს სამოქალაქო სამართლის მიხედვით .- თბ., 2012
 • ძამუკაშვილი, დ. - შრომის სამართალი .- თბ., 2019
 • გოგიაშვილი, გ. - შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი .- თბ., 2019
 • შესავალი საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალში/რედ.: დ. გეგენავა და სხვ. - თბ., 2019
 • დემეტრაშვილი, ს., ხარაძე, ნ. - კაზუსები და ტესტები სამოხელეო სამართალში .- თბ., 2019
 • ჯაგოდნიშვილი, თ. და სხვ. - წერისა და კვლევის სახელმძღვანელო : (აკადემიური წერა) .- თბ., 2019
 • კახიანი, რ., თოდრიძე, თ. – 300 ტესტი ადმინისტრაციულ სამართალში .- თბ., 2018
 • სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი : წ. 2 : სანივთო (ქონებრივი) სამართალი .- თბ., 2018
 • კახიანი, რ., თოდრიძე, თ. – 300 ტესტი სამოქალაქო საპროცესო სამართალშ .- თბ., 2017
 • ხუბუა, გ. - სამართლის თეორია .- თბ., 2015
 • გაბისონია, ზ. - ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი .- თბ., 2016
 • ლომსაძე, მ. - ექსპერტიზის დანიშვნის საფუძველი, სახეები და ექსპერტის წინაშე დასასმელი კითხვები გამოძიების პროცესში .- თბ., 2016
 • ფაფიაშვილი, შ. - კრიმინალისტიკა : ზოგადი ნაწილი : დანაშაულთა გამოძიებისა და გახსნის მეთოდოლოგია, ტექნიკა, ორგანიზაცია და ტაქტიკა : სახელმძღვანელო .- თბ., 2013
 • კვაშილავა, გადილია - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი კომენტარებითა და 227 კითხვაზე პასუხით
 • მელაძე, ჰ., სხირტლაძე, ნ. - გამოყენებითი მათემატიკის საწყიდსები .- თბ., 2000
 • ბოცვაძე, ლ. და სხვ. - ლოგისტიკური მენეჯმენტი და მოდელირება .- თბ., 2010
 • ლამბი, ს., ჯონს, კ. - კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები .- თბ., 2002
 • დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ რესპიბლიკის 100 წელი : 26 ესე /განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ინსტიტუტი .- თბ., 2018
 • სახელმძღვანელო შემომყვანი ტურიზმის ბიზნესის დასაგეგმად /საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო .- თბ., 2018
 • ლობჯანიძე, გ. - და სხვ. - კალკულუსი .- თბ., 2015
 • ლობჯანიძე და სხვ. - სამეცნიერო გამოთვლები .- თბ., 2017
 • გაჩეჩილაძე, ლ., ნონიკაშვილი, ლ. - მრავალნაკადური დაპროგრამება JAVA ენაზე .- თბ., 2016
 • გაჩეჩილაძე, ლ., იაშვილი, ლ. - ქსელური დაპროგრამება JAVA ენაზე .- თბ., 2016
 • თევდორაძე, ს. - ტურიზმის მარკეტინგი .- თბ., 2014
 • ქათამაძე, გ., ქათამაძე, დ. - საერთაშორისო ტურიზმი .- ბათმი, 2013
 • შმიტი, შ., რიჰტერი, ჰ. - მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი სამოქალაქო სამართალში .- თბ., 2012
 • Haigh, R. – Legal English .- Third Edition .- London and New York, 2012
 • Anderson, E., Schiano, B. - Teaching With Cases : A Practical Guide .- 2014
 • Chernev, A. - Strategic Marketing Management .- 2018
 • Clinical Skills and Examination : The Core Curriculum
 • Fox, I. - Human Physiology .- 15 ed. .- 2019
 • Gladwin, M.T. - Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple .- 7 ed. .- 2019
 • Friss, R.H. - Essentials of Enviromental Health .- 3 ed. .- 2019
 • Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical Microbiology .- 27 ed. .- 2016
 • Ferrier, D. - Lippincott Illustrated Reviewvs : Biochemistry .- 7 ed .- 2017

 •  
გააზიარე გვერდი: