ახალი წიგნები

 1. ხვადაგიანი, ირაკლი - ერობა - თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოს რესპუბლიკაში 1918 : ტ. I /საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია .- თბ., 2018
 2. კვარაცხელია, მაკა - ქალაქ თბილისის თვითმმართველობა : არჩევნები, საკანონმდებლო ბაზა. ბიუჯეტი : 1917-1921 /რედ.: ვ. გურული .- მეორე შესწორებული გამოცემა .- თბ., 2018
 3. კვარაცხელია, მაკა - თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველობის პრაქტიკული მოღვაწეობა 1917-1921 /რედ.: ვ. გურული .- თბ., 2017
 4. დაწესებულებათა არქივის მუშაობის წესები /საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს ეროვნული არქივი .- თბ., 2016
 5. სახელმძღვანელო შემომყვანი ტურიზმის ბიზნესის დასაგეგმად /საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო .- მესამე გამოცემა .- თბ., 2018
 6. ყურაშვილი, გ. და სხვ. - ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი .- თბ., 2018
 7. ნადირაშვილი, გ., ჯანგულაშვილი, დ. - მდგრადი ტურიზმის საფუძვლები .- თბ., 2016
 8. ვასაძე, მ. - სასტუმრო და კვება .- თბ., 2017
 9. დოლიკაშვილი, ლ. - ტურიზმისა და სასტუმროების ეკონომიკა : ტესტები და პრაქტიკული დავალებები .- თბ., 2017
 10. დოლიკაშვილი, ლ. - სასტუმროს მენეჯმენტი : დიასახლისის სამსახური : ნაწ. 1 .- თბ., 2017
 11. კოჭლამაზაშვილი ლ., დავითულიანი, დ. - ტურიზმის ეკონომიკა : სასწავლო მეთოდური სახელმძღვანელო .- მესამე გადამუშავებული გამოცემა.- თბ., 2016
 12. კოშლამაზაშვილი, ლ. და სხვ. - რეკლამა ტურიზმში : დამხმარე სახელმძღვანელო .- თბ., 2015
 13. კრასინი, ვ. - ორთაბრძოლა : ანტიკომუნისტის ჩანაწერები /წინასიტყვაობა და კომენტარები რობერტ ვან ვორენისა .- თბ., 2012
 14. ფუკუიამა, ფრ. - პოლიტიკური წესრიგის წარმოშობა : პრეისტორიული ხანიდან საფრანდეთის რევოლუციამდე .- თბ., 2019
 15. ვიდმანი, ნ., ჰანსი, ვ.პ. - ამერიკელი ნაფიცი მსაჯულები .- თბ., 2019
 16. როლზი, ჯ. - პოლიტიკური ლიბერალიზმი /ინგლისურიდან თარგმნა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი .- თბ., 2018 .- ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა : წ. 11 
 17. დეკარტი, რ. - ფილოსოფიური ტრაქტატები /ფრანგულიდან თარგმნა დოდო ლაბუჩიძე-ხოფერიამ.  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი .- თბ., 2018 .- ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა : წ. 10
 18. მაკლენანი, ჯ.ფ. - მდგრადი დიზაინის ფილოსოფია : არქიტექტურის მომავალი /ბობ ბირკებაილის წინასიტყვაობა .- თბ., 2017
 19. სერიო, პ. - სტრუქტურა და მთ₾იანობა  : სტრუქტურალიზმის ინტელექტუალური საფუძვლები ცენტრალურ და აღოსავლეთ ევროპაში : 1920-30-იანი წლები .- თბ., 2015 .- მოდერნულობის ისტორია და თეორია : წ. 8 
 20. ფილოსოფიური არქივი : ტ. 1 : თამაზ ბუაჩიძე /ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი.  სამეცნიერო რედაქტორი : თ. ცოფურაშვილი, მერი ცუცქირიძე .- თბ., 2019
 21. კრუგმანი და სხვ. - საერთაშორისო ეკონომიკა .- თბ., 2017
 22. კრუგმანი და სხვ. - საერთაშორისო ეკონომიკა : სასწავლო გზამკვლევი .- თბ., 2019
 23. შენგელია, თ. - ბიზნეს ადმინისტრირების საფუძვლები : წ.1,2 .- თბ., 2019
 24. შენგელია, თ. - გლობალური ბიზნესი .- თბ., 2019
 25. კვატაშიძე, ნ.  და სხვ. - ფინანსური აგარიშგება .- თბ., 2017
 26. ჭილაძე, ი. - ფინანსური ანალიზი .- თბ., 2018
 27. ქოჩლაძე, ზ. - თანამედროვე კრიპტოგრაფიის საფუძვლები .- თბ., 2013
 28. გაჩეჩილაძე, რ. - ახლო აღმოსავლეთი : ტ. 1 .- თბ., 2018
 29. ქეცბაია, კ. - სოციოლოგია ყველასათვის .- თბ., 2018
 30. ქეცბაია, კ. - სოციოლოგიის შესავალი .- თბ., 2015
 31. სოციოლოგია : ენტონი გიდენსის მიხედვით .- თბ., 2011
 32. პაიჭაძე, ბ. - ადამიანური რესურსების მართვა .- თბ., 2019
 33. სახოკია და სხვ. - ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი .- თბ., 2019
 34. გოგუაძე, ვ. - ჯავშანი პირველი რესპუბლიკისა .- თბ., 2018
 35. ბლიაძე, მ. - საერთაშორისო ტურიზმი და საქართველოს საკურორტო მეურნეობა .- თბ., 2019
 36. ბლიაძე, მ. - საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი .- თბ., 2019
 37. ბლიაძე, მ. - ფირმის სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები .- თბ., 2019
 38. ბურდული, ი. და სხვ. - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საქართველოში : არსებული რეალობა და რეგულატორული დეფიციტი .- თბ., 2019
 39. საქართველოს კონსტიტუცია .- თბ., 2019
 40. დამოუკიდებელი საქართველოს კონსტიტუციები : სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტები .- თბ., 2019
 41. საქართველოს კანონი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი .- თბ., 2019
 42. საქართველოს კანონი საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი .- თბ., 2019
 43. საქართველოს კანონი საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი .- თბ., 2019
 44. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი : საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი .- თბ., 2019
 45. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი .- თბ., 2019
 46. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი .- თბ., 2019
 47. საქართველოს სამოქალაქოკოდექსი .- თბ., 2019
 48. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი .- თბ., 2019
 49. საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ .- თბ., 2019
 50. საქართველოს კანონი პატიმრობის შესახებ .- თბ., 2019
 51. საქართველოს კანონი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შესახებ .- თბ., 2019
 52. საქართველოს შრომის კოდექსი .- თბ., 2019
 53. ყანდაშვილი, ი. - საქართველოში მედიაციის მაგალითზე დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის სასამართ₾ო და არასასამართ₾ო ფორმები .- თბ., 2019
 54. ლეკვეიშვილი და სხვ. - სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი : წ. 1 .- თბ., 2019
 55. ბიჭია, მ. - პრაქტიკული სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში .- თბ., 2019
 56. ბიჭია, მ. - პირადი ცხოვრების დაცვა საქართველოს სამოქალაქო სამართლის მიხედვით .- თბ., 2012
 57. ძამუკაშვილი, დ. - შრომის სამართალი .- თბ., 2019
 58. გოგიაშვილი, გ. - შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი .- თბ., 2019
 59. შესავალი საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალში/რედ.: დ. გეგენავა და სხვ. - თბ., 2019
 60. დემეტრაშვილი, ს., ხარაძე, ნ. - კაზუსები და ტესტები სამოხელეო სამართალში .- თბ., 2019
 61. ჯაგოდნიშვილი, თ. და სხვ. - წერისა და კვლევის სახელმძღვანელო : (აკადემიური წერა) .- თბ., 2019
 62. კახიანი, რ., თოდრიძე, თ. – 300 ტესტი ადმინისტრაციულ სამართალში .- თბ., 2018
 63. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი : წ. 2 : სანივთო (ქონებრივი) სამართალი .- თბ., 2018
 64. კახიანი, რ., თოდრიძე, თ. – 300 ტესტი სამოქალაქო საპროცესო სამართალშ .- თბ., 2017
 65. ხუბუა, გ. - სამართლის თეორია .- თბ., 2015
 66. გაბისონია, ზ. - ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი .- თბ., 2016
 67. ლომსაძე, მ. - ექსპერტიზის დანიშვნის საფუძველი, სახეები და ექსპერტის წინაშე დასასმელი კითხვები გამოძიების პროცესში .- თბ., 2016
 68. ფაფიაშვილი, შ. - კრიმინალისტიკა : ზოგადი ნაწილი : დანაშაულთა გამოძიებისა და გახსნის მეთოდოლოგია, ტექნიკა, ორგანიზაცია და ტაქტიკა : სახელმძღვანელო .- თბ., 2013
 69. კვაშილავა, გადილია - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი კომენტარებითა და 227 კითხვაზე პასუხით
 70. მელაძე, ჰ., სხირტლაძე, ნ. - გამოყენებითი მათემატიკის საწყიდსები .- თბ., 2000
 71. ბოცვაძე, ლ. და სხვ. - ლოგისტიკური მენეჯმენტი და მოდელირება .- თბ., 2010
 72. ლამბი, ს., ჯონს, კ. - კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები .- თბ., 2002
 73. დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ რესპიბლიკის 100 წელი : 26 ესე /განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ინსტიტუტი .- თბ., 2018
 74. სახელმძღვანელო შემომყვანი ტურიზმის ბიზნესის დასაგეგმად /საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო .- თბ., 2018
 75. ლობჯანიძე, გ. - და სხვ. - კალკულუსი .- თბ., 2015
 76. ლობჯანიძე და სხვ. - სამეცნიერო გამოთვლები .- თბ., 2017
 77. გაჩეჩილაძე, ლ., ნონიკაშვილი, ლ. - მრავალნაკადური დაპროგრამება JAVA ენაზე .- თბ., 2016
 78. გაჩეჩილაძე, ლ., იაშვილი, ლ. - ქსელური დაპროგრამება JAVA ენაზე .- თბ., 2016
 79. თევდორაძე, ს. - ტურიზმის მარკეტინგი .- თბ., 2014
 80. ქათამაძე, გ., ქათამაძე, დ. - საერთაშორისო ტურიზმი .- ბათმი, 2013
 81. შმიტი, შ., რიჰტერი, ჰ. - მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი სამოქალაქო სამართალში .- თბ., 2012
გააზიარე გვერდი: