ახალი წიგნები

 1. ხვადაგიანი, ირაკლი - ერობა - თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოს რესპუბლიკაში 1918 : ტ. I /საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია .- თბ., 2018
 2. კვარაცხელია, მაკა - ქალაქ თბილისის თვითმმართველობა : არჩევნები, საკანონმდებლო ბაზა. ბიუჯეტი : 1917-1921 /რედ.: ვ. გურული .- მეორე შესწორებული გამოცემა .- თბ., 2018
 3. კვარაცხელია, მაკა - თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველობის პრაქტიკული მოღვაწეობა 1917-1921 /რედ.: ვ. გურული .- თბ., 2017
 4. დაწესებულებათა არქივის მუშაობის წესები /საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს ეროვნული არქივი .- თბ., 2016
 5. სახელმძღვანელო შემომყვანი ტურიზმის ბიზნესის დასაგეგმად /საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო .- მესამე გამოცემა .- თბ., 2018
 6. ყურაშვილი, გ. და სხვ. - ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი .- თბ., 2018
 7. ნადირაშვილი, გ., ჯანგულაშვილი, დ. - მდგრადი ტურიზმის საფუძვლები .- თბ., 2016
 8. ვასაძე, მ. - სასტუმრო და კვება .- თბ., 2017
 9. დოლიკაშვილი, ლ. - ტურიზმისა და სასტუმროების ეკონომიკა : ტესტები და პრაქტიკული დავალებები .- თბ., 2017
 10. დოლიკაშვილი, ლ. - სასტუმროს მენეჯმენტი : დიასახლისის სამსახური : ნაწ. 1 .- თბ., 2017
 11. კოჭლამაზაშვილი ლ., დავითულიანი, დ. - ტურიზმის ეკონომიკა : სასწავლო მეთოდური სახელმძღვანელო .- მესამე გადამუშავებული გამოცემა.- თბ., 2016
 12. კოშლამაზაშვილი, ლ. და სხვ. - რეკლამა ტურიზმში : დამხმარე სახელმძღვანელო .- თბ., 2015
 13. კრასინი, ვ. - ორთაბრძოლა : ანტიკომუნისტის ჩანაწერები /წინასიტყვაობა და კომენტარები რობერტ ვან ვორენისა .- თბ., 2012
 14. ფუკუიამა, ფრ. - პოლიტიკური წესრიგის წარმოშობა : პრეისტორიული ხანიდან საფრანდეთის რევოლუციამდე .- თბ., 2019
 15. ვიდმანი, ნ., ჰანსი, ვ.პ. - ამერიკელი ნაფიცი მსაჯულები .- თბ., 2019
 16. როლზი, ჯ. - პოლიტიკური ლიბერალიზმი /ინგლისურიდან თარგმნა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი .- თბ., 2018 .- ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა : წ. 11 
 17. დეკარტი, რ. - ფილოსოფიური ტრაქტატები /ფრანგულიდან თარგმნა დოდო ლაბუჩიძე-ხოფერიამ.  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი .- თბ., 2018 .- ფილოსოფიური ბიბლიოთეკა : წ. 10
 18. მაკლენანი, ჯ.ფ. - მდგრადი დიზაინის ფილოსოფია : არქიტექტურის მომავალი /ბობ ბირკებაილის წინასიტყვაობა .- თბ., 2017
 19. სერიო, პ. - სტრუქტურა და მთ₾იანობა  : სტრუქტურალიზმის ინტელექტუალური საფუძვლები ცენტრალურ და აღოსავლეთ ევროპაში : 1920-30-იანი წლები .- თბ., 2015 .- მოდერნულობის ისტორია და თეორია : წ. 8 
 20. ფილოსოფიური არქივი : ტ. 1 : თამაზ ბუაჩიძე /ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი.  სამეცნიერო რედაქტორი : თ. ცოფურაშვილი, მერი ცუცქირიძე .- თბ., 2019
 21. კრუგმანი და სხვ. - საერთაშორისო ეკონომიკა .- თბ., 2017
 22. კრუგმანი და სხვ. - საერთაშორისო ეკონომიკა : სასწავლო გზამკვლევი .- თბ., 2019
 23. შენგელია, თ. - ბიზნეს ადმინისტრირების საფუძვლები : წ.1,2 .- თბ., 2019
 24. შენგელია, თ. - გლობალური ბიზნესი .- თბ., 2019
 25. კვატაშიძე, ნ.  და სხვ. - ფინანსური აგარიშგება .- თბ., 2017
 26. ჭილაძე, ი. - ფინანსური ანალიზი .- თბ., 2018
 27. ქოჩლაძე, ზ. - თანამედროვე კრიპტოგრაფიის საფუძვლები .- თბ., 2013
 28. გაჩეჩილაძე, რ. - ახლო აღმოსავლეთი : ტ. 1 .- თბ., 2018
 29. ქეცბაია, კ. - სოციოლოგია ყველასათვის .- თბ., 2018
 30. ქეცბაია, კ. - სოციოლოგიის შესავალი .- თბ., 2015
 31. სოციოლოგია : ენტონი გიდენსის მიხედვით .- თბ., 2011
 32. პაიჭაძე, ბ. - ადამიანური რესურსების მართვა .- თბ., 2019
 33. სახოკია და სხვ. - ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი .- თბ., 2019
 34. გოგუაძე, ვ. - ჯავშანი პირველი რესპუბლიკისა .- თბ., 2018
 35. ბლიაძე, მ. - საერთაშორისო ტურიზმი და საქართველოს საკურორტო მეურნეობა .- თბ., 2019
 36. ბლიაძე, მ. - საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი .- თბ., 2019
 37. ბლიაძე, მ. - ფირმის სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები .- თბ., 2019
 38. ბურდული, ი. და სხვ. - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საქართველოში : არსებული რეალობა და რეგულატორული დეფიციტი .- თბ., 2019
 39. საქართველოს კონსტიტუცია .- თბ., 2019
 40. დამოუკიდებელი საქართველოს კონსტიტუციები : სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტები .- თბ., 2019
 41. საქართველოს კანონი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი .- თბ., 2019
 42. საქართველოს კანონი საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი .- თბ., 2019
 43. საქართველოს კანონი საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი .- თბ., 2019
 44. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი : საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი .- თბ., 2019
 45. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი .- თბ., 2019
 46. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი .- თბ., 2019
 47. საქართველოს სამოქალაქოკოდექსი .- თბ., 2019
 48. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი .- თბ., 2019
 49. საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ .- თბ., 2019
 50. საქართველოს კანონი პატიმრობის შესახებ .- თბ., 2019
 51. საქართველოს კანონი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების შესახებ .- თბ., 2019
 52. საქართველოს შრომის კოდექსი .- თბ., 2019
 53. ყანდაშვილი, ი. - საქართველოში მედიაციის მაგალითზე დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის სასამართ₾ო და არასასამართ₾ო ფორმები .- თბ., 2019
 54. ლეკვეიშვილი და სხვ. - სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი : წ. 1 .- თბ., 2019
 55. ბიჭია, მ. - პრაქტიკული სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში .- თბ., 2019
 56. ბიჭია, მ. - პირადი ცხოვრების დაცვა საქართველოს სამოქალაქო სამართლის მიხედვით .- თბ., 2012
 57. ძამუკაშვილი, დ. - შრომის სამართალი .- თბ., 2019
 58. გოგიაშვილი, გ. - შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი .- თბ., 2019
 59. შესავალი საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალში/რედ.: დ. გეგენავა და სხვ. - თბ., 2019
 60. დემეტრაშვილი, ს., ხარაძე, ნ. - კაზუსები და ტესტები სამოხელეო სამართალში .- თბ., 2019
 61. ჯაგოდნიშვილი, თ. და სხვ. - წერისა და კვლევის სახელმძღვანელო : (აკადემიური წერა) .- თბ., 2019
 62. კახიანი, რ., თოდრიძე, თ. – 300 ტესტი ადმინისტრაციულ სამართალში .- თბ., 2018
 63. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი : წ. 2 : სანივთო (ქონებრივი) სამართალი .- თბ., 2018
 64. კახიანი, რ., თოდრიძე, თ. – 300 ტესტი სამოქალაქო საპროცესო სამართალშ .- თბ., 2017
 65. ხუბუა, გ. - სამართლის თეორია .- თბ., 2015
 66. გაბისონია, ზ. - ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი .- თბ., 2016
 67. ლომსაძე, მ. - ექსპერტიზის დანიშვნის საფუძველი, სახეები და ექსპერტის წინაშე დასასმელი კითხვები გამოძიების პროცესში .- თბ., 2016
 68. ფაფიაშვილი, შ. - კრიმინალისტიკა : ზოგადი ნაწილი : დანაშაულთა გამოძიებისა და გახსნის მეთოდოლოგია, ტექნიკა, ორგანიზაცია და ტაქტიკა : სახელმძღვანელო .- თბ., 2013
 69. კვაშილავა, გადილია - არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი კომენტარებითა და 227 კითხვაზე პასუხით
 70. მელაძე, ჰ., სხირტლაძე, ნ. - გამოყენებითი მათემატიკის საწყიდსები .- თბ., 2000
 71. ბოცვაძე, ლ. და სხვ. - ლოგისტიკური მენეჯმენტი და მოდელირება .- თბ., 2010
 72. ლამბი, ს., ჯონს, კ. - კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები .- თბ., 2002
 73. დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ რესპიბლიკის 100 წელი : 26 ესე /განათლებისა და ცნობიერების ამაღლების ინსტიტუტი .- თბ., 2018
 74. სახელმძღვანელო შემომყვანი ტურიზმის ბიზნესის დასაგეგმად /საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტო .- თბ., 2018
 75. ლობჯანიძე, გ. - და სხვ. - კალკულუსი .- თბ., 2015
 76. ლობჯანიძე და სხვ. - სამეცნიერო გამოთვლები .- თბ., 2017
 77. გაჩეჩილაძე, ლ., ნონიკაშვილი, ლ. - მრავალნაკადური დაპროგრამება JAVA ენაზე .- თბ., 2016
 78. გაჩეჩილაძე, ლ., იაშვილი, ლ. - ქსელური დაპროგრამება JAVA ენაზე .- თბ., 2016
 79. თევდორაძე, ს. - ტურიზმის მარკეტინგი .- თბ., 2014
 80. ქათამაძე, გ., ქათამაძე, დ. - საერთაშორისო ტურიზმი .- ბათმი, 2013
 81. შმიტი, შ., რიჰტერი, ჰ. - მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი სამოქალაქო სამართალში .- თბ., 2012
 82. მესხური ტაბლა = Meskhuri table / თარგმანი: თათია დავითაშვილი, ირინა მაჭავარიანი ; რეცეპტების რედაქტირება: სალომე სიჭინავა, მარიამ უკლება, ირინე არზუმანოვა .- თბ., 2018
 83. საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი / რედაქტორები: ნანა ბოლაშვილი, რევაზ გაჩეჩილაძე, ვაჟა ნეიძე, ლევან ტიელიძე .- თბ., 2018
 84. შავერდაშვილი, ე., მოსიაშვილი, თ. - ცოდნა და ღირებულებითი განათლება + 1 CD .- თბ., 2018
 85. სამოქალაქო განათლება მდგრადობისათვის : რიდერი .- თბ., 2018
 86. თოდუა, ლ., ნიკურაძე, ნ. - ოფთალმოპათოლოგია თანხვედრილი ზოგიერთ სტომატოლოგიურ დაავადებებთან და თანდაყოლილ ანომალიებთან : გათვალისწინებულია სტომატოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის .- თბ., 2014 
 87. მელქაძე, ო., მახარაძე, ო. - პოლიტიკური ხელისუფლების ორგანიზაცია საპარლამენტო სისტემის ქვეყნებში : (ქართულ პრობლემებთან დაკავშირებით) / მსოფლიო პარლამენტარიზმის კვლევითი ცენტრი .- თბ., 2001 .- პოლიტიკურ-სამართლებრივი ლიტერატურის სერია: წიგნი XIV
 88. პეტერიკი, უ.ა., ტიორვი, ბ.ე., ფერგუსონი, კ. - სასამართლო კრიმინოლოგია .- თბ., 2013
 89. ბარათაშვილი, ე., აბრალავა, ა., ბახტაძე, ლ., კაკულია, რ. - გადასახადები და საგადასახადო დაბეგვრა .- თბ., 2015
 90. ბალიაშვილი, მარინა - სოციალური ფსიქოლოგია .- თბ., 2016
 91. ბალიაშვილი, მარინა - პიროვნების ფსიქოლოგიის საფუძვლები .- თბ., 2014
 92. ხუხუა, გულნაზი - ინკლუზიური განათლება : სპეციალური პედაგოგიკა .- თბ., 2017
 93. ბუღალტრის სამაგიდო წიგნი
 94. გოგიჩაიშვილი, თამაზ - მოსწავლის ასაკობრივი ფსიქოლოგია .- თბ., 2001
 95. ლოვო, ფილიპ - თანამედროვე დიდი დემოკრატიები .- თბ., 2002
 96. გაფრინდაშვილი, ნ., თვალთვაძე, დ. - რიტორიკის შესავალი .- თბ., 2005
 97. ჩხიკვიშვილი, ც. - კლინიკური ნეიროფსიქოლოგიის საფუძვლები .- თბ., 1986
 98. მელიქიშვილი, ლია - კონფლიქტის ანთროპოლოგია : ეთნიკური ასპექტები .- თბ., 2006
 99. ქართული ენის სწავლება საშუალო სკოლაში : 1921-1990 წლები .- თბ., 2002
 100. არისტოტელე - რიტორიკა
 101. ანთოლისი, უ., ტალბოტი, ს. - სწრაფად წინ : ეთიკა და პოლიტიკა გლობალური დათბობის ეპოქაში .- თბ., 2011
 102. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციები სასჯელარსრულებისა და პრობაციის სფეროში /რედ.: ე. ქირია .- თბ., 2008
 103. ლოლაძე, ბესიკ - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები მოკლე კომენტარებით .- ბათუმი, 2010
 104. თანამედროვე ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები : დ. უზნაძის გარდაცვალებიდან 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები .- თბ., 2001
 105. ადამიანის უფლებები და სასჯელაღსრულების დაწესებულებები : სახელმძღვანელო ადამიანის უფლებების საკითხებში სასჯელაღსრულების დაწესებულებების თანამშრომელთათვის / თარგმ.: ანა გეგეჩკორი. რედ.: რუსუდან მარგიშვილი.- ნიუ-იორკი და ჟენევა, 2005
 106. ტურავა, მ. - ევროპული სისხლის სამართალი .- თბ., 2010
 107. შაიო, ანდრაშ - ხელისუფლების თვითშეზღუდვა : კონსტიტუციონალიზმის შესავალი .- თბ., 2003
 108. ხუბუა, გიორგი - ფედერალიზმი როგორც ნორმატიული პრინციპი და პოლიტიკური წესრიგი .- თბ., 2000
 109. ცისკაძე, მ. - ნებაყოფლობითი დაზღვევის სამართლებრივი რეგულირება .- თბ., 2001
 110. იზორია, ლევან - საპრეზიდენტო, საპარლამენტო, თუ ნახევრადსაპრეზიდენტო ? : გზა დემოკრატიული კონსოლიდაციისკენ .- თბ., 2010
 111. მელქაძე, ო., თევდორაშვილი, გ. - ”რეგიონალიზმი - სახელმწიფოს ტერიტორიული ორგანიზაციის ფორმა” : ქართულ პრობლემებთან დაკავშირებით .- თბ., 2003
 112. საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები : ნაწ. I / შემდგ.-რედ.: ვ. გონაშვილი .- თბ., 2008
 113. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების კონსტიტუციები : წ. 1/ავტ.: ალექსიძე, თ., დემეტრაშვილი, ა., ინაური, გ., მესხიშვილი, ქ., უკლება, თ., ხაბურძანია, ვ. .- თბ., 2005
 114. ნათაძე, რევაზ - ზოგადი ფსიქოლოგია .- თბ., 1977
 115. ყვავილაშვილი, ჯ. - მათემატიკური მეთოდების გამოყენება ფსიქოლოგიაში : წ. 1 : ალბათობისა და ინფორმაციის თეორიები .- თბ., 1987
 116. ყვავილაშვილი, ჯ. - მათემატიკური მეთოდების გამოყენება ფსიქოლოგიაში : წ. 2 : გაზომვა და სტატისტიკა .- თბ., 1990
 117. სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები : წ. 1 /თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი. რედ.: გ. ფერაძე .- თბ., 2010
 118. ტარსკი, ალფრედ - ლოგიკისა და დედუქციის მეცნიერებათა მეთოდოლოგიის შესავალი .- თბ., 1971
 119. გვენეტაძე, ნ., ტურავა, მ. - სისხლის სამართლის საქმეებზე გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდიკა .- თბ., 2005
 120. კისი, ჰაროლდ - სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში .- თბ., 2008
 121. პრაქტიკული სამართლის სწავლება საქართველოში : სახელმძღვანელო ტრენერებისათვის /შემდგ.: მ. მათიაშვილი, ნ. ხურციძე. ამერიკის იურისტთა ასოციაცია კანონის უზენაესობის ინიციატივა .- თბ., 2008
 122. Nelson-Jones, R. - Nelson-Jones' Theory and Practice of Counselling and Psychotherapy /Editor : Susannah Trefgarne .- 
 123. Sixth edithion .- Los Angeles and other : SAGE, 2015
 124. Release from Prison : European policy and Practice / Edited by Nicola Padfield, Dirk van Zyl Smit and Frieder Dunkel .- London and New York : Routledge : Taylor & Francis Group, 2012
 125. Ziglar, Z., Harringtpn, W.K. - Secrets of Closing the Sale : Revised And Updated .- Grand Rapids : Revell, 2019
 126. Olson, M.H., Hergenhahn, B.R. - An Introduction to Theories of Learning .- 
 127. 9th edition .- London and New York : Routledge Taylor & Francis group, 2013
 128. Hackley, CH., Hackley, R. A. - Advertising & Promotion .- 4th edition .- Los Angeles and other : SAGE, 2018
 129. Sinkey, J.F. - Commercial Bank Financial Management : In the Financial-Services Industry .- 6th edition .- New Jerset : Prentice Hall, 2002
 130. Malhotra, N.K. - Marketing Research An Applied Orientation .- 6th edition .- 
 131. Boston : Prentice Hall, 2010
 132. Harrison's Endocrinology /Editor : J.L.Jameson .- 4th edition .- New York, and other : Mc Graw Hill Education, 2017
 133. Harrison's Rheumatology /Editor : A.S.Fauci. Associate editor : C.A.Langford .- 4th edition .- New York, and other : Mc Graw Hill Education, 2017
 134. Harrison's Principles of Internal Medicine : V. I /Editors : J.L. Jameson, D.L. Kasper, F.L. Longo, A.S. Fauci, S.L. Hauser, J. Loscalzo .- 20th edition .- New York, and other, Mc Graw Hill, 2018
 135. Harrison's Principles of Internal Medicine : V. II /Editors : J.L. Jameson, D.L. Kasper, F.L. Longo, A.S. Fauci, S.L. Hauser, J. Loscalzo .- 20th edition .- New York, and other, Mc Graw Hill, 2018
 136. Grainger & Allison's Diagnostic Radiology : v. 1 /Edited by : A. Adam, A.K. Dixon, J.H.Gillard, C.M. Schaefer-Prokop .- Sixth Edition .- Edinburgh, and other : Churchill Livingston : ELSEVIER, 2015
 137. Grainger & Allison's Diagnostic Radiology : v. 2 /Edited by : A. Adam, A.K. Dixon, J.H.Gillard, C.M. Schaefer-Prokop .- Sixth Edition .- Edinburgh, and other : Churchill Livingston : ELSEVIER, 2015
 138. Bailey, Stephen - Academic Writing : A Handbook for International Students .- Fifth edition .- London and New York : Routledge, 2018 
 139. Clinical reproductive medicine and surgery : A practical guide.- 3rd edition .- Gewerbestrasse : Springer, 2017
 140. McGee, Steven - Evidence-Based Physical diagnosis .- 4th edition .- Philadelphia : Elsevier, 2018
 141. Nelson Textbook of pediatrics : V. 1 /Aut.: Kliegman, R.M., Geme, J.W. III, Blum, N.J., Shan, S.S., Tasker, R.C., Wilson, K.M., Behrman, R.E. .- 21 edition .- Philadelphia : Elsevier, 2020
 142. Nelson Textbook of pediatrics : V. 2 /Aut.: Kliegman, R.M., Geme, J.W. III, Blum, N.J., Shan, S.S., Tasker, R.C., Wilson, K.M., Behrman, R.E. .- 21 edition .- Philadelphia : Elsevier, 2020
 143. Handbook of Clinical Anesthesia Procedures of the Massachussetts General Hospital / Editor: Richard M. Pino .- 9th edition .- Philadelphia, and other : Wolters Kluwer, 2016
 144. Bailey & Love's Short practice of surgery / Editor: N.S. Williams, P.R. O'Connell, A.W. McCaskie .- 27th edition .- Britain : Crc Press, 2018
 145. Funk, H., Kuhn, C., Demme, S. - Studio d A1 : Deutsch als Fremdsprache : Kurs Und Ubungsbuch : Deutsch als Fremdsprache: Kurs-und Ubungsbuch .- Berlin : Cornelsen Verlag, 2010
 146. Schwartz's Principles of Surgery : V. 1 / Ed.: F.C. Brunicardi .- 11th edition .- New York : Mc Graw Hill Medical, 2018
 147. Schwartz's Principles of Surgery : V. 2 / Ed.: F.C. Brunicardi .- 11th edition .- New York : Mc Graw Hill Medical, 2018 
 148. IWASA, J., MARSHALL, W. - KARP'S CELL AND MOLECULAR BIOLOGY : CONCEPTS AND EXPERIMENTS .- Eighth edition .- Hoboken : Wiley, 2016
 149. Lieberman, M., Peet, A. - Mark`s Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach .- 5th edithion .- Philadelphia : Wolters Kluwer, 2018
 150. Goldenberg, D., Goldstein, B.J. - Handbook of Otolaryngology : Head and Neck Surgery .- 164 Illustrations .- Second edition .- New York, and other : Thieme, 2018
 151. Reddy, K.S.,  Murty, P. - The Essentials of Forensic Medicine and Toxicology .- 34th edition .- New Delhi : London : Panama : The Health Sciences Publisher, 2017
გააზიარე გვერდი: