შეხვედრა სამართლის საბაკალავრო პროგრამის რეაკრედიტაციის ფარგლებში

2019 წლის 7 ივნისს ევროპის უნივერსიტეტში გაიმართა შეხვედრა სამართლის საბაკალავრო პროგრამის რეაკრედიტაციის ფარგლებში.

შეხვედრას ესწრებოდნენ პროგრამის განმახორციელებელი, აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, პროგრამის ხელმძღვანელები, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სტუდენტები და კურსდამთავრებულები. შეხვედრაზე განიხილეს სამართლის განახლებული საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზნები, შედეგები და სასწავლო გეგმა.

პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი სტუდენტები და კურსდამთავრებულები. ყველა დამსწრე პირს ქონდა შესაძლებლობა, დაეფიქსირებინა საკუთარი აზრი განახლებულ საგანმანათლებლო პროგრამასთან დაკავშირებით. 
 

გააზიარე გვერდი: