ელექტრონული სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და მიდგომები

დოკუმენტი "ელექტრონული სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და მიდგომები" აღწერს ევროპის უნივერსიტეტში ელექტრონული სწავლების პერიოდში გამოყენებულ ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებსა და მიდგომებს. ელექტრონული სწავლების პერიოდში ევროპის უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს ევროპის უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 23 მარტის №96 ბრძანებით დამტკიცებული დოკუმენტის „ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები და შეფასების შედეგების გამოყენების პროცედურები“ მიხედვით. სასწავლო პროცესების დისტანციურად განხორციელების პირობებში ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სამსახური თავის საქმიანობისას იყენებს წინამდებარე წესით წარმოდგენილ დამატებით მექანიზმებსა და მიდგომებს.

დოკუმენტი ვრცლად იხ. თანდართულ ფაილში:

გააზიარე გვერდი: