2021-2022 აკადემიური წლის რეიტინგი - სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ევროპის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ. შპს ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი).

2021-2022 აკადემიური წლის შეფასების საფუძველზე, სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოიყურება:


აკადემიური პერსონალი:

 

 

 

      რუსუდან გოგოხია

         4.99 ქულა

          ნინო გვარამაძე

            4.97 ქულა


მოწვეული პერსონალი:

 

 

      გიგა ხოსიტაშვილი

        4.93 ქულა

გააზიარე გვერდი:

Hello World!