სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრი

 

ინფორმაცია   სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის
მიზნის და საქმიანობის შესახებ


სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის საქმიანობის მიზანია,  უნივერსიტეტში დასაქმებული პერსონალისა და სტუდენტების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა.

თავისი საქმიანობის ფარგლებში ცენტრი:

 1. ატარებს სემინარებს, დისკუსიებს, კონფერენციებს, სასწავლო კურსებს, პრეზენტაციებს, კონკურსებს და სხვადასხვა სახის აქტივობებს;
 2. თანამშრომლობს სხვადასხვა სახის საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, სახელისუფლებო სტრუქტურებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან;
 3. მონაწილეობას იღებს პროექტებსა და კონკურსებში, გამოდის პროექტებისა და კონკურსების ინიციატორად;
 4. თანამშრომლობს უცხოეთის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან;
 5. ახორციელებს უცხოეთიდან მეცნიერ-მკვლევართა და პროფესორ-მასწავლებელთა ჩამოყვანას და ორგანიზებას უწევს ევროპის უნივერსიტეტში მათ მიერ სემინარებზე მოხსენებებისა და ლექციების წაკითხვას;
 6. ეხმარება უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს და სტუდენტებს ჩაერთონ მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევით, ასევე კვლევით საგრანტო პროექტებში, ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებსა და სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევით ღონისძიებებში;
 7. ეწევა სხვა სასწავლო, საკონსულტაციო და სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას.

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყბის ცენტრის მიერ განხორციელებული აქტივობები

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2019 წლის კონკურსში მონაწილეობას იღებს ევროპის უნივერსიტეტში მომზადებული  შემდეგი პროექტები:

 • ჯინის და ტეილის ინდექსები და საქართველოსმოსახლეობის ეკონომიკური  სტრუქტურისმოდელისაგება პარეტოსა და ლოგნორმალური განაწილებების საშუალებით (სარეგისტრაციო შიფრი: FR-19-16766)
 • ნარკოტიკული დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია საქართველოში, შედარებითი ანალიზი და სასამართლო პრაქტიკა (სარეგისტრაციო შიფრი FR-19-029).

ასევე, ინსტიტუციური გრანტის პროექტით, 2019 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსში, შევიდა პროექტი: „საერთაშორისო სამართალი ძალის გამოყენების ან ძალის გამოყენების მუქარის აკრძალვის პრინციპის შესახებ: თეორია და პრაქტიკა საქართველოს მაგალითზე“ (სარეგისტრაციო შიფრი YS-19-502) აღნიშნული კონკურსის მიზანია ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების მხარდაჭერის გზით ხელი შეუწყოს მათი სამეცნიერო კვლევების ხარისხის გაუმჯობესებას, თემატური ან ინტერდისციპლინური მიმართულებით სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავებასა და აკადემიურ საქმიანობაში ჩართულობას, აგრეთვე, საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის გაძლიერებასა და გაუმჯობესებას.


2019 წლის 19 აპრილს, ევროპის უნივერსიტეტში, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრი საზეიმოდ გაიხსნა.

https://eu.edu.ge/ge/news/1017-2019-clis-19-aprils-evropis-universitetshi-sametsniero-kvleviti-sakmianobis-khelshecqobis


2019 წლის 19 აპრილს ევროპის უნივერსიტეტსა და ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრს შორის მემორანდუმი გაფორმდა.  მხარეები შეთანხმდნნ, რომ ითანამშრომლებენ ბიომედიცინის სფეროში და ერთობლივ კვლევებს განახორციელებენ ამ მიმართულებებით. 
https://eu.edu.ge/ge/news/1018-2019-clis-19-aprils-evropis-universitetsa-da-ivane-beritashvilis-eksperimentuli


ევროპის უნივერსიტეტში  ფართო წრეებს გააცნეს „პლაგიატის აღმოჩენის, თავიდან აცილების, პლაგიატის შემთხვევაზე  რეაგირების პროცედურები და მექანიზმებიდოკუმენტი, რომელის  მიზანია ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტში სამეცნიერო და აკადემიური საქმიანობის ეფექტიანი განხორციელებისთვის  შინაგანი პასუხისმგებლობის დონის ამაღლებას,   მაღალი აკადემიური სტანდარტების დანერგვისათვის ქცევის ნორმების რეგულირებასა და პასუხისმგებლობის ფორმების დამკვიდრებას. მოეწყო პლაგიასტის კვირეული და სტუდენტური კონკურსი.

https://eu.edu.ge/ge/news/1025-evropis-universitetis-sametsniero-kvleviti-sakmianobis-khelshecqobis-tsentrma-plagiattan3 მაისს, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი ზვიად გაბისონია ევროპის უნივერსიტეტს ეწვია; შეხვედრა მიზნად ისახავდა, განათლებისა და მეცნიერების რეფორმის ფარგლებში, მეცნიერების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის, გამოწვევებისა და სამომავლო პერსპექტივების გაცნობას.

ფონდის დირექტორმა დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა მეცნიერების მიმართულებით დაგეგმილი ცვლილებები, ისაუბრა რუსთაველის ფონდის ახალ მნიშვნელოვან საერთაშორისო პროექტებზე, ინიციატივებსა და მიმდინარე წელს განსახორციელებელ გეგმებზე. ასევე, დამსწრე საზოგადოებას გააცნო ინფორმაცია გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2019 წლის კონკურსის შესახებ.

https://eu.edu.ge/ge/news/1028-shota-rustavelis-sakartvelos-erovnuli-sametsniero-pondis-generaluri-direktori-zviad


შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდთან თანამშრომლობის შედეგად ევროპის უნივერსიტეტს მიეცა შესაძლებლობა იყოს მომხმარებელი მსოფლიოში ავროტიზებულ სამეცნიერო ბაზა Elsevier-ის შემდეგ ბაზებზე :

 • Scopus
 • Science Direct
 • Scival Funding(Funding Institutional)

https://eu.edu.ge/ge/news/1028-shota-rustavelis-sakartvelos-erovnuli-sametsniero-pondis-generaluri-direktori-zviad


2019 წლის 23 მაისს  პროფესორმა ცისანა გიორგაძემ და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის უფროსმა ლოლიტა შენგელიამ,  მედიცინის ფაკულტეტის  კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტებისთვის ინგლისურ ენაზე მასტერკლასი ჩაატარეს თემაზე ,,როგორ მოვამზადოთ სამეცნიერო ნაშრომი“. https://eu.edu.ge/ge/news/1100-evropis-universitetis-samartlis-humanitarul-da-sotsialuri-metsnierebebis-pakultetis


 2019 წლის 28 მაისს, იგივე თემაზე მასტერ კლასი  ჩაატარა პროეფსორმა თათული დილიძემ, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის ქართულ ენაზე. https://eu.edu.ge/ge/news/1095-master-class-registered-students-how-prepare-research-paper-was-conducted-may-23-it-was


1 ივნისს, ევროპის უნივერსიტეტში სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისhttps://eu.edu.ge/ge/news/1113-samartlis-humanitarul-da-sotsialur-metsnierebata-pakultetis-qovelcliuri-studenturi  და  ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ყოველწლიური მე-5 სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა https://eu.edu.ge/ge/news/1116-evropis-universitetshi-biznesisa-da-teknologiebis-pakultetis-qovelcliuri-me-5-studenturi


2019 წლის 3 ივნისს, ევროპის უნივერსიტეტში მედიცინის ფაკულტეტის ყოველწლიური მე-6 სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა: https://eu.edu.ge/ge/news/1117-evropis-universitetshi-meditsinis-pakultetis-qovelcliuri-me-6-studenturi-sametsniero


2019 წლის 15 ივნისს, ევროპის უნივერსიტეტმა, სასტუმრო-კომპლექს ბაზალეთში, მეხუთე სტუდენტური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამართა.
კონფერენციაში როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო უნივერსიტეტებიდან საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურზე მყოფ ნებისმიერ სტუდენტს შეეძლო მონაწილეობის მიღება.

https://eu.edu.ge/ge/news/1141-evropis-universitetma-sastumro-kompleks-bazaletshi-mekhute-studenturi-saertashoriso


2019 წლის 21 ივნისს, ევროპის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტმა გამოაცხადა  ერთწლიანი კვლევითი საგრანტო პროექტების კონკურსი მედიცინის ფაკულტეტის აფილირებული აკადემიური პერსონალისთვის. 

https://eu.edu.ge/ge/news/1146-kvleviti-sagranto-proektebis-konkursi-meditsinis-apilirebuli-akademiuri-personalistvis


2019 წლის 28 ივნისს, ჟურნალის Medical Student მთავარი რედაქტორისა და 3 რედაქტორის შესარჩევად ამოცხადდა კონკურსი და  რექტორის ბრძანებით შეიქმნა შესაბამისი კომისია https://eu.edu.ge/ge/news/1164-contest-positions-editors-journal-medical-student


2019 წლის 9 ივლისგამოცხადდა  მთავარი რედაქტორისა და 3 რედაქტორის შესარჩევად გამოცხადებულ კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგები, მეორე ეტაპზე გადავიდნენ შემდეგი სტუდენტები:

 • Sarabu Venkata Naga Meghana
 • Nikhil Kumar
 • Syed Yaseen Ahmed
 • Sanjay Kumar Pandey

\https://eu.edu.ge/ge/news/1175-results-1st-round-contest-positions-editors-journal-medical-student?fbclid=IwAR2AZgQwp4a0y7lebfylH4Uidw_Q9vbUCIoPFfJCsCc3cOmSXu1EzyAQZUs

 

გააზიარე გვერდი: