სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან 2015 წელს ჩამოყალიბდა სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც გამოსცემს საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალს სამართალი და მსოფლიო

იოსებ კელენჯერიძე - სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი

 • ikelenjeridze@esu.edu.ge
 • 0322 000 171 (116)

 

 • გიორგი ამირანაშვილი - უფროსი მეცნიერ - თანამშრომელი
 • გიორგი ღლონტი  -  მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი 
 • ეკატერინე ლაფაჩი - მთავარი მეცნიერ - თანამშრომელი
 • თათია დოლიძე - მთავარი მეცნიერ - თანამშრომელი
 • ნინო წერეთელი  -   მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი
 • ანა გურიელი  -  უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 
 • თამარ ავალიანი   -  უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
 • აკაკი ბერიძე - მეცნიერ - თანამშრომელი
 • გურამ ღვინჯილია  -  მეცნიერ-თანამშრომელი 
 • გვანცა ჩადუნელი - მეცნიერ - თანამშრომელი
 • ელენე კავთუაშვილი -  მეცნიერ-თანამშრომელი
 • თამარ მსხვილიძე  -  მეცნიერ-თანამშრომელი
ინსტიტუტის მიზნები
 • საერთაშორისო თავისუფალ სამეცნიერო და საგანმანათლებლო საზოგადოებასთან თანამშრომლობა და მისი აქტიური წევრობა.
 • სამართლის სფეროში ქართველ და უცხოელ პარტნიორებთან ერთად ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების განხორციელება.
 • ტრენინგების, კონფერენციების, ლექცია-სემინარების, სასწავლო-მეთოდური, სამეცნიერო-მეთოდოლოგიური და სხვა ტიპის ღონისძიებების ორგანიზება.
 • სხვადასხვა დონის მსურველთათვის სამართლის სხვადასხვა დარგში კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა.
 • საერთაშორისო და რეგიონალური მაშტაბით კონკურსებისა და ოლიმპიადების ჩატარება.
 • შესაბამის საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან თანამშრომლობა.
 • სამართლის დარგში მიმდინარე მეცნიერული და ანალიტიკური კვლევა და მოპოვებული მასალის გამოქვეყნება.
 • პუბლიკაციების მომზადება და გამოცემა (მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები, სამეცნიერო ჟურნალები).
 • სამართლის დარგის განვითარების ხელშეწყობა.

 

ინსტიტუტის საქმიანობის ფორმები
 • ატარებს სემინარებს, დისკუსიებს, კონფერენციებს, სასწავლო კურსებს, პრეზენტაციებს, კონკურსებს და სხვადასხვა სახის აქტივობას.
 • თანამშრომლობს სხვადასხვა სახის საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, სახელისუფლებო სტრუქტურებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ დონორებთან.
 • მონაწილეობას იღებს პროექტებსა და კონკურსებში, გამოდის პროექტებისა და კონკურსების ინიციატორად.
 • ახორციელებს იურიდიულ საკონსულტაციო მომსახურებას.
 • გამოდის სასამართლოში ფიზიკური და იურიდიული პირების ინტერესების დასაცავად.
 • ახდენს ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტების ჩართულობას სასამართლო პროცესებში.
 • თანამშრომლობს უცხოეთის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან.
 • ახორციელებს უცხოეთიდან პროფესორ-მასწავლებელთა ჩამოყვანას და ორგანიზებას უწევს ევროპის უნივერსიტეტში მათ მიერ ლექციების წაკითხვას.
 • გამოსცემს სამართლის დარგში სამეცნიერო ჟურნალს, როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული ფორმით.
 • თარგმნის უცხოურ სახელმძღვანელოებსა ქართულ ენაზე და გამოსცემს მათ.
 • ეწევა სხვა სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას.
გააზიარე გვერდი: