საერთაშორისო თანამშრომლობა


საერთაშორისო პროფილი


ევროპის უნივერსიტეტი შედარებით ახალი, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი და ამბიციური უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელიც  ინტეგრირებულია უმაღლესი განათლების ევროპულ სივრცეში და მჭიდროდ თანამშრომლობს მსოფლიოს სხვა რეგიონების საგანმანათლებლო სისტემებთან.

ევროპის უნივერსიტეტი ავტორიზირებულია განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ, რომელიც, თავის მხრივ,  უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის (ENQA) წევრობას, უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების დამოუკიდებელი სააგენტოების ევროპულ რეესტრში (EQAR) რეგისტრაციასა და სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის (WFME) აღიარებას გულისხმობს.  შესაბამისად, ევროპის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს, მათ შორის მედიცინის დარგში, აქვთ შესაძლებლობა, დასაქმნდნენ და სწავლა გააგრძელონ როგორც ევროპაში, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა თუ სხვა ქვეყანაში.

ევროპის უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა სწავლა-სწავლებისა და კვლევისთვის საერთაშორისო ხასიათის მიცემას გულისხმობს, რაც გაზრდის კურსდამთავრებულების, აკადემიური პერსონალისა და მკვლევრების კონკურენტუნარიანობას როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. ამ მიზნით, ევროპის უნივერსიტეტი ორიენტირებულია, ხელი შეუწყოს სტუდენტებისა თუ აკადემიური პერსონალის მობილობას და უნივერსიტეტთაშორის თანამშრომლობას სხვადასხვა კვლევითი თუ საგანმანათლებლო პროექტის ფარგლებში. ამას გარდა, ევროპის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ხასიათს  მედიცინისა და  სტომატოლოგიის ფაკულტეტების 900-მდე საერთაშორისო სტუდენტი უზრუნველყოფს, რითაც ხაზი ესმება ინტერკულტურული ურთიერთგაგებისა და პატივისცემის მნიშვნელობას.


საერთაშორისო პარტნიორები

ევროპის უნივერსიტეტის პარტნიორი ქვეყნების გეოგრაფიული არეალი მოიცავს როგორც ევროპას, ასევე აღმოსავლეთ აზიასა და ჩრდილოეთ ამერიკას.  მემორანდუმის ფარგლებში, ევროპის უნივერსიტეტი 25 უცხოურ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს, თუმცა მსგავსი სახელშეკრულებლო ურთიერთობების მიღმა, ჰყავს ათეულობით დამატებითი საერთაშორისო პარტნიორი სხვადასხვა პროექტისა თუ მობილობის სქემის ჭრილში. ამასთან, ევროპის უნივერსიტეტის საერთაშორისო საპარტნიორო ქსელის წევრები არიან არა მხოლოდ საგანმანათლებლო დაწესებულები, არამედ სამედიცინო კლინიკები, ასოციაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა.


საერთაშორისო პროექტები

ევროპის უნივერსიტეტი სხვადახვა საპროექტო ინიციატივის ფარგლებში რიგი საერთაშორისო კონსორციუმების წევრი და/ან ლიდერია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საერთაშორისო თანამშრომლობა ევროპის უნივერსიტეტში ვეტერინარიის პროგრამის განვითარების მიზნით. ტარტუს უნივერსიტეტსა და კავკასიის გენეტიკსთან ერთად, ესტონეთის მთავრობის გრანტის ფარგლებში, ევროპის უნივერსიტეტი სავეტერინარო მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის შემუშავებას გეგმავს; ერასმუს+ ინსტიტუციონალური განვითარების პროექტის ფარგლებში კი ესტონეთის საბუნებისმეტყველო (ტარტუს ქსელის წევრი), ლიეტუვის საბუნებისმეტყველო და ტექნოლოგიურმა და ბუქარესტის აგრონომიული მეცნიერების და ვეტერინარიული მედიცინის უნივერსიტეტებმა მოაწერეს ხელი მანდატს, რომლის მიხედვითაც ისინი ევროპის უნივერსიტეტს ლაბორატორიის ჩამოყალიბებასა და ევროკავშირის სტანდარტების მიხედვით ვეტერინარების გადამზადებაში დაეხმარებიან;

 “ერასმუს+”-ის ჟან მონეს საგრანტო პროექტების ჭრილშიც დაგეგმილია ორი ფართომასშტაბიანი პროექტის განხორციელება, რომლებიც მოიცავენ ინტერნაციონალიზაციის მნიშვნელოვან ელემენტებს საერთაშორისო კონფერენციების მოწყობის, უცხოელი ექსპერტებისა და პროფესორების ჩართულობის, თუ კვლევის შედეგების საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნების კუთხით.


მობილობა ერასმუს+ პროგრამის ფარგლებში

ერასმუს + საერთაშორისო კრედიტების მობილობის პროგრამის ფარგლებში, ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისთვის  გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა ევროკავშირის მიერ ჩვენი პარტნიორი უნივერსიტეტების ყოველწლიური განაცხადის დაკმაყოფილებაზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, ერასმუს პლუსით ევროპის უნივერსიტეტიდან გამავალი მობილობისთვის დანიშნულების ქვეყნების სია ცვალებადია, თუმცა მზარდი.

2020 წლის აგვისტოს თვეში, ახალი პარტნიორების მიერ წარდგენილი KA107 განაცხადების წარმატების შემთხვევაში, ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს ექნებათ შესაძლებლობა, ევროკავშირის დაფინანსებით, შემოდგომის სემესტრიდან ხუთიოდე ახალი მიმართულებით გაემგზავრნონ.

ერასმუს+ის გაცვლით პროგრამაში მონაწილეების შერჩევა ხდება კონკურსის გზით, რომლის პირობებსაც ევროპის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური საგარეო ურთიერთობების საკითხებში ვიცე-რექტორთან შეთანხმებითა და “გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის წესის” საფუძველზე,  განსაზღვრავს. სტუდენტების შერჩევა შეიძლება განხორციელდეს როგორც ორ (დოკუმენტების გადარჩევა და გასაუბრება), ისე სამ (დოკუმენტების გადარჩევა, ტესტირება ინგლისურ ენაში, გასაუბრება) ეტაპად; ხოლო აკადემიური პერსონალის შემთხვევაში, რექტორის მიერ დამტკიცებული კომისია კონკურსანტს საჩვენებელი ლექციის საფუძველზე აფასებს.

გამარჯვებულ სტუდენტთან  ფორმდება ერასმუს პლუსის საერთაშორისო კრედიტების მობილობის სასწავლო ხელშეკრულება, ხოლო აკადემიურ პერსონალთან - მობილობის შეთანხმება.


მობილობა ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე

ერასმუს პლუსის მიღმა, სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა, ისარგებლონ მობილობის შეთავაზებებით ევროპის უნივერსიტეტსა და საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებს შორის ორმხრივი შეთანხმებების საფუძველზე. მსგავსი ფორმატის გამავალი მობილობა, ერასმუს პლუსისგან განსხვავებით, ყოველწლიური დაფინანსების მოპოვებაზე არ არის დამოკიდებული. შესაბამისად, დანიშნულების ქვეყნების სიაც მეტად სტაბილური და მრავალფეროვანია, რამეთუ სახსრებს თავად ევროპის უნივერსიტეტი გამოჰყოფს და გეოგრაფიული არეალიც, ამ შემთხვევაში, ევროკავშირის ქვეყნებს სცდება.

ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე მობილობის სქემაში მონაწილე სტუდენტის შერჩევა ხორციელდება იმავე წესით, როგორც ეს ერასმუს პლუსის შემთხვევაში ხდება, კერძოდ, სამ ან ორ ეტაპად, და შესაბამისად, კონკურსი შეიძლება მოიცავდეს ან არ მოიცავდეს წერით კომპონენტს (ტესტირება ინგლისურ ენაში).


1.  დოკუმენტების შესწავლა

შეფასების ელემენტები:

  • რეზიუმე
  • სამოტივაციო წერილი

2.  ტესტირება ინგლისურ ენაში

NotaBene:  თუ სტუდენტი წარმოადგენს ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელ ისეთ საერთაშორისო სერტიფიკატებს, როგორიცაა IELTS, TOEFL, Cambridge, მაშინ მას არ უწევს აღნიშნული ტესტის ჩაბარება და კომისია საორიენტაციოდ იღებს მისი სასერტიფიკატო გამოცდის ქულას.


3.     გასაუბრება ინგლისურ ენაზე

შეფასების ელემენტები:

  • მოტივაცია
  • სასაუბრო ინგლისურის ფლობა
  • დარგობრივი ცოდნა

რექტორის მიერ დამტკიცებული კომისია ავლენს კონკურსის გამარჯვებულებს, რომელთაც  უფორმდებათ კრედიტების შიდა აღიარებაზე პასუხისმგებელი სასწავლო ხელშეკრულება.


ინგლისურენოვანი პროგრამები და კურსები

შემომავალი საერთაშორისო მობილობებისთვის სრული ინსტიტუტციური მზაობის მისაღწევად, ევროპის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური, ფაკულტეტების მხარდაჭერით, კოორდინირებს ქართულენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებში ინგლისური კომპონენტის გაძლიერების პროცესს.

დღეისათვის ევროპის უნივერსიტეტი ახორციელებს 10 აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამას, რომელთაგან 2 სრულად ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობს, ხოლო დანარჩენი 8 ქართულენოვანია, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კურსების დაახლოებით 10% ისწავლება ინგლისურად. ზემოაღნიშნული პროცესის მიზანია, ეს მაჩვენებელი 2020 წლის შემოდგომის სემესტრისთვის მინიმუმ 25%-მდე გაიზარდოს.


 საერთაშორისო გამოცდილება მობილობის მიღმა

სტუდენტური აქტივობების ინტერნაციონალიზაციის კუთხით აღსანიშნავია ევროპის უნივერსიტეტში “ევროპული ჰორიზონტების” (European Horizons) წარმომადგენლობის არსებობა. ევროპული ჰორიზონტები საერთაშორისო სტუდენტური ქსელია, რომელიც მსოფლიოს 60-ზე მეტ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას აერთიანებს საერთაშორისო მასშტაბის კვლევითი პროექტების განხორციელებისა და ღონისძიებების ორგანიზების კუთხით. მათ შორის საუბარია ისეთ მაღალრეიტინგულ უნივერსიტეტებზე, როგორებიცაა, მაგალიად, სტენფორდი და იელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ანდაც კემბრიჯი და სენტ ენდრიუსი დიდ ბრიტანეთში. ამას გარდა, თუ კონკრეტული საერთაშორისო აქტივობა დაკავშირებულია კლევით ან საგანმანათლებლო საქმიანობასთან, ევროპის უნივერსიტეტი სხვადასხვა ფინანსური ინსტრუმენტის მეშვეობით თავის სტუდენტებს აღნიშნული გამოცდილების მიღების ფართო შესაძლებლობებს უქმნის.

აკადემიური პერსონალის შემთხვევაში, მობილობის სქემების მიღმა, საერთაშორისო გამოცდილების მიღება შესაძლებელია აფილირების ჭრილში გამოყოფილი დაფინანსების დახმარებით. ამასთან, რიგ შემთხვევებში, შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელის რეკომენდაციითა და ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით ხდება დამატებითი სახსრების მობილიზება სხვა აკადემიური პერსონალისა თუ მოწვეულ ლექტორთა მნიშვნელოვანი პროფესიული აქტივობებისთვის საზღვარგარეთ. ქვეყნის დატოვების გარეშეც, ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი მუდმივ რეჟიმში ეზიარება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას მოწვეული უცხოელი ექსპერტების სემინარებსა და ვორკშოპებზე დასწრების გზით, მათ შორის დისტანციურად.


ევროპის უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციაზე საერთაშორისო მობილობის, პროექტების და სხვა უნივერსიტეტთშორისი შეთანხმებების საფუძველზე, პასუხისმგებელია საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური შემდეგი შემადგენლობით:

კონტაქტი:


თათია დოლიძე  - საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი

  • tatia.dolidze@eu.edu.ge
  • +995 032 2 000 171 (123)

სალომე ცქიტიშვილი - საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის სპეციალისტი

  • salome.tskitishvili@eu.edu.ge
  • +995 032 2 000 171 (147)

ლაშა ჩახვაძე - უცხოეულ სტუდენტთა შერჩევისა და მიღების სამსახურის უფროსი


გააზიარე გვერდი: