ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორებისთვის

კვლევითი პროექტები

ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების საერთაშორისო აქტივობა კვლევის კუთხით, შეიძლება გამოიხატოს:

  • პარტნიორ უნივერსიტეტებთან დადებული ორმხრივი შეთანხმების ფარგლებში განხორციელებული კვლევითი აქტივობით ან ახალი პროექტის ინიცირებით
  • რუსთაველის ფონდის კვლევითი გრანტის ფარგლებში
  • ერაზმუს+ პროგრამების ფარგლებში
  • სხვა საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში

დამატებით იხილეთ:

 

ერაზმუს+ პროექტები

პროფესორ-მასწავლებლების საერთაშორისო აქტივობა ასევე შეიძლება განხორციელდეს ერაზმუს+ პროგრამს ფარგლებში (Erasmus+ Teaching Staff Mobility).

 

აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო ვიზიტები

ევროპის უნივერსიტეტის აფილირებულ პერსონალს შეუძლია განაცხადით მიმართოს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს შესაბამის საერთაშორისო კონფერენციასთან, სემინართან, სხვა საერთაშორისო სასწავლო ან კვლევით ღონისძიებასთან დაკავშირებით. განაცხადის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ვიზიტი შეიძლება სრულად ან ნაწილობრივ დაფინანსდეს.

დამატებით იხილეთ:

 

გააზიარე გვერდი: