მასწავლებლის მომზადების პროგრამა

როგორ ჩავირიცხო მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე?
 • მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის, ან შესაბამისი სამხედრო / სასპორტო პროფესიული განათლების მქონე პირს.

 

რამდენ კრედიტს მოიცავს და რამდენი ხანი ისწავლება?
 • მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 60 კრედიტს და ისწავლება არანაკლებ 1 სასწავლო წლის განმავლობაში.

 

რა ხდება პროგრამის დაძლევის შემთხვევაში?
 • მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დაძლევის შემთხვევაში გაიცემა უნივერსიტეტის მიერ დამტკიცებული შესაბამისი ფორმის სერტიფიკატი, რითაც კურსდამთავრებულს ეძლევა მასწავლებლობის უფლება.

 

რა თანამდებობა უკავია კურსდამთავრებულუს მასწავლებლად მუშაობის დაწყების შემთხვევაში? ​​​​​​​
 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მასწავლებლად მუშაობის დაწყების შემთხვევაში, კურსდამთავრებული არის უფროსი მასწავლებელი.

 

​​​​​​​ვის აქვს მასწავლებლის პროგრამაზე სწავლის უფლება?
 • ბაკალავრის, მაგისტრის და/ან მათთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის                
 • გეგმის შესაბამისი საგნის/საგნობრივი ჯგუფის აკადემიური ხარისხი.
 • მქონე პირებს, რომლებსაც მიღებული აქვთ ეროვნული სასწავლო

 

რა არის წინაპირობა საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის?
 • მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობაა, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული  საგნის გამოცდისა და ევროპის უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრული გამოცდის/გამოცდების ჩაბარება.

 

წარმოსადგენი საბუთები:

 • განცხადება რექტორის სახელზე (იწერება ადგილზე);
 • რეზიუმე (CV);
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგამოცდო ბარათი);
 • ორი ფოტო 3x4, ასევე ელექტრონული ვერსია CD დისკზე;
 •  სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებული პირებისთვის სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

 

როგრამის საგნ(ებ)ის/მოდულ(ებ)ის დასახელება:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური);
 • ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო-საშუალო საფეხური);
 • მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური);
 • მათემატიკა (საბაზო-საშუალო საფეხური);
 • ისტორია (საბაზო-საშუალო საფეხური);
 • სამოქალაქო განათლება (საბაზო-საშუალო საფეხური);
 • გეოგრაფია (საბაზო-საშუალო საფეხური);
 • ბიოლოგია (საბაზო-საშუალო საფეხური);
 • ფიზიკა (საბაზო-საშუალო საფეხური);
 • ქიმია (საბაზო-საშუალო საფეხური);
 • ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური);
 • ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური);
 • რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური).
გააზიარე გვერდი: