სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის წლიური რეიტინგი - 2020 | 21

ევროპის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ. შპს ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი).

2020-2021 აკადემიურ წლის შეფასების საფუძველზე,  სამართლის, განათლების, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოუიყურება:


 

 

თათია დოლიძე

4.97 ქულა;

 

 

მარიამ კილანავა

4.56 ქულა;

 

 

ანა გვეტაძე

4.22 ქულა.

 

 

 

გივი ბედიანაშვილი

5 ქულა;

 

 

ეკატერინე ნაცვლიშვილი

4.83 ქულა;

 

 

თეიმურაზ სტურუა

4.59 ქულა.

 

გააზიარე გვერდი:

Hello World!