ხარისხის უზრუნველყოფა

ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მიზანია განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა და სტუდენტზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა. უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა ემყარება შემდეგ ზოგად პრინციპებს:

დაგეგმე - განახორციელე - შეამოწმე - განავითარე.

აქედან გამომდინარე, ვითვალისწინებთ რა სტუდენტების, ყველა სხვა დაინტერესებული მხარისა და საზოგადოების საჭიროებებსა და მოლოდინს, მუდმივად ვზრუნავთ პროგრამების გაუმჯობესებასა (შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად) და ახალი მიმართულებების განვითარებაზე.

გააზიარე გვერდი: