მედიცინის ფაკულტეტის წლიური რეიტინგი

ევროპის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ. შპს ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი).

2022-2023 აკადემიურ წლის შეფასების საფუძველზე, მედიცინის ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოუიყურება:

 


აკადემიური პერსონალი

 

 

თეა მუსელიანი

4.98 ქულა

 

 

 

მაია ჟამუტაშვილი

 4.87 ქულა

 

 

ია კუსრაძე

4.84 ქულა

 

მოწვეული პერსონალი

 

 

           ირინა წირქვაძე

                     4.98

 

 

          ნანა მომცელიძე

                    4.97

 

 

           ხატია სირბილაძე

                    4.96

 

2021-2022 აკადემიური წლის სარეიტინგო სია

2020-2021 აკადემიური წლის სარეიტინგო სია

გააზიარე გვერდი:

Hello World!