ფაკულტეტები

ბიზნესი და ტექნოლოგიები

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი სტუდენტებს სთავაზობს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის, შრომით ბაზარზე არსებულ ყველაზე მოთხოვნად საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს ქართულ და ინგლისურ ენებზე. პროგრამებზე სწავლების პროცესი ინტერაქციულ რეჟიმში მიმდინარეობს სიტუაციური ანალიზის, პროექტებისა და დისკუსიების თანხლებით.

ფაკულტეტის წარმატების კიდევ ერთი ფაქტორი არის დარგში აღიარებული მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალი და პრაქტიკოსი სპეციალისტები, რომლებიც გამოირჩევიან მდიდარი პრაქტიკული გამოცდილებით, რაც უზრუნველყოფს სტუდენტების თეორიული ცოდნის პრაქტიკული ასპექტებით გაჯერებას.

ფაკულტეტზე ხორციელდება:

  1. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა;
  2. ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა;
  3. ფინანსებისა და საბანკო საქმის საბაკალავრო პროგრამა;
  4. ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა
  5. მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა;
  6. განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა.

უნივერსიტეტში მოქმედი წესებიდან გამომდინარე, მუდმივად მიმდინარეობს პროგრამის განვითარება-განხორციელებაზე მონიტორინგი, მათ შორის:

  • დაინტერესებული მხარეების: სტუდენტების, დამსაქმებლების, კურსდამთავრებულების სისტემატური გამოკითხვა;
  • ბაზრის მოთხოვნების პერიოდული კვლევა;
  • სალექციო პროცესზე დაკვირვება.

მიღებული უკუკავშირის შედეგად ხდება პროგრამებში ცვლილებების შეტანა და სასწავლო პროცესის გაუმჯობესება.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტებს, აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს მრავალფეროვანი გაცვლითი პროგრამების საშუალებით საერთაშორისო გამოცდილების მიღებისა და პროფესიულად განვითარების შესაძლებლობა ევროპისა და აზიის წამყვან უნივერსიტეტებში ეძლევათ.

ფაკულტეტი გამოირჩევა საჯარო ლექციებისა და ტრენინგების, სტუდენტური პროექტების, სემინარებისა და კონკურსების მრავალფეროვნებით.

ფაკულტეტი ატარებს ყოველწლიურ საერთაშორისო სამეცნიერო და სტუდენტურ კონფერენციებს, რაც უზრუნველყოფს ურთიერთობების გამყარებას ადგილობრივ  და უცხოელ პარტნიორებთან. ასევე უზრუნველყოფს სტუდენტური ცხოვრების მუდმივად აქტიურ რეჟიმში ყოფნას.

ფაკულტეტის ბაზაზე არსებობს გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევითი ინსტიტუტი. ინსტიტუტის პერსონალი აქტიურად მონაწილეობს  ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციებში, ჩართულნი არიან საქართველოსა და სხვა ქვეყნების უნივერსიტეტების სამეცნიერო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიებში. ინსტიტუტი გამოსცემს საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალს - „გლობალიზაცია და ბიზნესი“.

ევროპის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური-სამეცნიერო საქმიანობის შეფასებას.


ფაკულტეტის ადმინისტრაცია:

ფაკულტეტის დეკანი

სასწავლო პროცესის კოორდინატორი

სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი


პროგრამების კატალოგი:

დატალური ინფორმაცია პროგრამების შესახებ იხ. კატალოგში

საგანმანათლებლო პროგრამები

გააზიარე გვერდი:

Hello World!