მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის სარეიტინგო სია - 2020|21

ევროპის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ. შპს ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი).

2020-2021 აკადემიურ წლის შეფასების საფუძველზე, მედიცინის ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოუიყურება:

 


 

 

მაია ჟამუტაშვილი

4.94 ქულა;

 

 

ნანა ჯინჭარაძე

4.91 ქულა;

 

 

შორენა წიკლაური

4.79 ქულა.

 

გააზიარე გვერდი:

Hello World!