მედიცინის ფაკულტეტის წლიური რეიტინგი - 2021-2022

ევროპის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის აკადემიური და სამეცნიერო-კველვითი საქმიანობის შეფასებას (იხ. შპს ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შეფასების წესი).

2021-2022 აკადემიურ წლის შეფასების საფუძველზე, მედიცინის ფაკულტეტზე საუკეთესო შედეგების მქონე აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სარეიტინგო სია შემდეგნაირად გამოუიყურება:

 


აკადემიური პერსონალი

 

 

თეა გაბუნია

4.93 ქულა

 

 

მარინა ბუცხრიკიძე

 4.24 ქულა

 

 

მაია ჟამუტაშვილი

4.05 ქულა

 

მოწვეული პერსონალი

 

 

           მაია აღაია

           4.96 ქულა

 

 

          მარიამ ფიჩხაია

            4.92 ქულა

 

 

           მეგი კურტანიძე

              4.87 ქულა

გააზიარე გვერდი:

Hello World!